Klauzula informacyjna

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Barbara Kołacz. Kontakt: barbarakolacz.ewart@gmail.com.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1. Administratorem danych osobowych uczniów jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Modlnicy, ul. Sportowa 2 32 – 085 Modlnica.
2. Szkoła wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail barbarakolacz.ewart@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia27 kwietnia 2016 r.
4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.
5. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani,
iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą:
· Urząd Gminy Wielka Wieś,
· Kuratorium Oświaty,
· MEN
9. Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały profilowaniu.
10.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.