Stypendium Wójta Gminy Wielka Wieś

informacja

Szanowni Państwo,
zbliża się okres naboru wniosków o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Wielka Wieś w ramach Lokalnego Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów z terenu Gminy Wielka Wieś.

Stypendium jest przyznawane uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych w formie stypendium naukowego, sportowego lub artystycznego. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje:

1) dla uczniów pobierających naukę w szkole na terenie Gminy Wielka Wieś – Dyrektor szkoły podstawowej – w terminie do 17 czerwca 2024 roku;

2) dla ucznia pobierającego naukę poza terenem Gminy Wielka Wieś – Rodzic/Opiekun prawny Ucznia – w terminie do 17 czerwca 2024 roku.

Do wniosku należy załączyć dokumenty określone obowiązującym Regulaminem:

– zaświadczenie potwierdzające wysokość średniej z ocen, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do Regulaminu,
– poświadczoną przez Wnioskodawcę kopię dyplomów lub zaświadczeń potwierdzających osiągnięcia ucznia wraz ze wskazaniem szczebla konkursu (szczebel powiatowy, wojewódzki, ogólnopolski, międzynarodowy itp.),
-kopię pierwszej strony rocznego zeznania podatkowego wraz z urzędowym potwierdzeniem złożenia lub oświadczenie według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do Regulaminu,
oraz
– oświadczenie o zgodności danych i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wnioski uczniów naszej szkoły należy składać w Sekretariacie – do 13 czerwca 2024r. Po konferencji klasyfikacyjnej poinformujemy Rodziców uczniów uprawnionych do stypendium naukowego. Wnioski złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

załącznik-nr-3-do-regulaminu(docx)

załącznik-nr-3-do-regulaminu(pdf)

załącznik-nr-2-do-regulaminu(pdf)

załącznik-nr-2-do-regulaminu(docx)

wniosek-załącznik-nr-1-do-regulaminu(pdf)

wniosek-załącznik-nr-1-do-regulaminu(docx)

uchwala_nr_xxxv_389_2021-6-wprowadzająca-regulamin-stypendiów

oświadczenie-rodo oświadczenie-rodo(docx)

Skip to content