VI Ogólnopolski Dzień Osób z Afazją Rozwojową

Dnia 1 października 2022 roku przypada VI Ogólnopolski Dzień Osób z Afazją Rozwojową, w tym dziecięcą. Hasłem przewodnim wydarzenia jest hasło:
„Mój talent, moja supermoc” – WSPIERAJ, DOCENIAJ, KOCHAJ
Co to jest afazja dziecięca?

Afazja u dzieci to zaburzenia językowego porozumiewania się wynikające z uszkodzenia części mózgu oraz związanych z tym wzorów połączeń neuronalnych zarządzających językiem. Zaburzenia języka przejawiają się jako trudności w zakresie nabywania i używania języka w obszarach wielu modalności, takich jak, np. język mówiony, pisany. Zazwyczaj zaburzenie to dotyczy zarówno gramatyki, jak i słownictwa. (Maria Pąchalska w: Afazjologia, PZWL, Warszawa 2021).
Objawami tego zaburzenia są:
– Pomimo prawidłowego słuchu dzieci nie rozumieją znaczenia wypowiadanych do nich słów, przez co nie wykonują poleceń, nie są w stanie skupić się na czytanej bajce;
– Zaburzenia te nie współistnieją z problemami natury emocjonalnej i upośledzeniem funkcji poznawczych;
– Problemy z wypowiadaniem słów w trybie zarówno spontanicznym, jak i naśladowczym;
– Zniekształcanie brzmienia słów;
– Niemożność wypowiadania słów dłuższych, początkowo nawet dwusylabowych;
– Łatwe zapominanie brzmienia już wcześniej utrwalonego słowa;
– Dzielenie słów na sylaby dla ułatwienia sobie ich wypowiedzenia;
– „Artykulacja próbna”: czyli ciche przygotowanie się przed właściwym użyciem słowa;
– Ubogie słownictwo;
– Ograniczanie się do jednowyrazowych wypowiedzi;
– Zaburzenia gramatyki i składni, polegające na opuszczaniu wyrazów czy zniekształceniach w realizacji związków składniowych;
– Zniekształcenia artykulacyjne i trudności w realizacji fonetycznej formy wypowiedzi;
– Trudności w rozumieniu tekstu mówionego (pojedynczych słów lub relacji składniowych).
Każdego, kto chciałby zgłębić wiedzę na temat AFAZJI ROZWOJOWEJ zachęcam do zapoznania się m.in. ze stroną stowarzyszenia, które zawiązała grupa rodziców dzieci afatycznych: www.rozkodujmyafazję.pl oraz literaturą przedmiotu:
K. Wnukowska, ABC Afazji, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2013
A.Paluch, E. Drewniak – Wołosz, Dziecko afatyczne w szkole i przedszkolu, Wydawnictwo Komlogo, Gliwice 2017
J. Panasiuk, Język a komunikacja w afazji, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2019
K. Jodzio, Pamięć, mowa a mózg, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003

Skip to content