Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progów unijnych, o których mowaw art. 3 ustawy Pzp na „Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Modlnicy w okresie od dnia 01.09.2022 r. do dnia 31.08.2023 r.”; Nr sprawy: ZP.271.2.ZSP.M.2022.

Zawiadomienie o wyborze

Skip to content