Formy wsparcia w przedszkolu, szkole i placówce

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, Wczesne Wspomaganie Rozwoju i Kształcenie specjalne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego to trzy różne i niezależne od siebie formy wsparcia oferowanego przez szkoły, przedszkola i placówki.

Każda z form uregulowana jest odrębnymi przepisami prawnymi. Z pomocy psychologiczno-pedagogicznej może skorzystać uczeń, który posiada opinię o potrzebie objęcia go pomocą psychologiczno-pedagogiczną, ale także każde dziecko, które takiej pomocy wymaga (np. na wniosek nauczyciela, pedagoga czy rodzica).

Formą pomocy, z której może skorzystać dziecko, u którego wykryto niepełnosprawność do momentu podjęcia nauki w szkole jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju. Są to zajęcia organizowane w szkole (kiedy przedszkole mieści się w szkole), przedszkolu lub innej wskazanej w Rozporządzeniu placówce, do której uczęszcza dziecko. Zajęcia prowadzone są przez zespół specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje do różnego typu zajęć.

Kolejną formą wsparcia jest kształcenie specjalne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Warunkiem jego udzielania jest posiadanie przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Dla uczniów objętych kształceniem specjalnym zespół składający się z nauczycieli i specjalistów opracowuje IPET – Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, w którym zawarte są wszystkie niezbędne działania mające na celu pomoc dziecku i jego rodzicom.

Obszerne informacje na temat każdej formy kształcenia, opracowane na podstawie Rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej znajdują się w poszczególnych prezentacjach do pobrania, załączonych do wpisu.

WCZESNE-WSPOMAGANIE-ROZWOJU

KSZTAŁCENIE-SPECJALNE

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Ewelina Polak-Janik

Skip to content