Informacja o zdalnym nauczaniu

1. Podstawową formą nauczania zdalnego jest praca uczniów w domach pod kierunkiem nauczycieli za pomocą e-dziennika lub poczty elektronicznej w szczególności z wykorzystaniem dotychczasowych podręczników, ćwiczeń, kart pracy, płyt.

Nauczyciele mogą również wykorzystywać komunikatory społeczne oraz materiały dostępne na platformach edukacyjnych.
2. Udział uczniów w zdalnym nauczaniu jest obowiązkowy.
3. Nauczyciele sprawdzają uczestnictwo uczniów w zdalnym nauczaniu poprzez sprawdzenie logowań w dzienniku elektronicznym, przesyłanie prac pisemnych przez uczniów oraz inne formy ich aktywności i pracy.
4. W razie wystąpienia trudności w realizacji pracy zdalnej uczniowie lub rodzice niezwłocznie zgłaszają problem nauczycielowi i wychowawcy, aby uzyskać indywidualne wsparcie. W przypadku zaistnienia takich problemów rodzic może zgłosić ten fakt również telefonicznie do sekretariatu szkoły (tel. 12 – 419-20-05, mail: szkolamodlnica@interklasa.pl). Nauczanie zdalne uwzględnia dotychczasowy, dzienny rozkład zajęć obowiązkowych.
6. Nauczyciele realizują podstawę programową.
7. Nowe treści podstawy programowej wprowadzane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów opatrzone są przez nich opisem/instrukcją/komentarzem, napisanym w przystępnej, zrozumiałej dla każdego ucznia formie. Uczeń zawsze ma prawo poprosić o dodatkowe wskazówki w celu zrozumienia nowych treści.
8. Nauczyciel ma obowiązek poinformować ucznia, że polecone do wykonania zadanie będzie oceniane.
9. Uczniowie wykonują zadane prace na ocenę i przesyłają je nauczycielom w postaci zdjęcia /scanu/załącznika/pliku lub w innej ustalonej z nauczycielem przedmiotu formie. Nauczyciel zobowiązany jest zadawać uczniom prace na ocenę do wykonania z co najmniej 3-dniowym terminem wykonalności.
10. Do weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów w formie testów/sprawdzianów/kartkówek – nauczyciele mogą korzystać z platform do przeprowadzania ww. czynności online, np. testportal.pl lub innych wynikających ze specyfiki nauczanego przedmiotu; uczniowie wykonują testy korzystając z linków/ kodów dostępu przesłanych przez nauczyciela, w określonym przez niego czasie.
11. Nauczyciel określa dokładnie formę przeprowadzenia sprawdzianu/testu.
12.Nauczyciel informuje o planowanym sprawdzianie/teście z tygodniowym wyprzedzeniem, przesyłając wiadomość uczniom poprzez e-dziennik, może dokonać również wpisu w terminarzu.
13. Przy wybieraniu form, metod i sposobów nauczania nauczyciele uwzględnią dostępność uczniów do komputerów, możliwość drukowania, skanowania, higienę pracy uczniów i bezpieczeństwo w sieci.
14. Każdy uczeń lub rodzic ma możliwość konsultacji z nauczycielem uczącym danego przedmiotu/wychowawcą od poniedziałku do piątku za pośrednictwem e-dziennika, nauczyciel powinien w ciągu 24 godzin odpowiedzieć uczniowi/rodzicowi na zadawane pytania, pomóc rozwiązać powstałe problemy, wyjaśnić niezrozumiałe dla ucznia zadanie/polecenie; w uzasadnionych przypadkach (np. duża liczba pytań, problemy techniczne) czas oczekiwania na odpowiedź nauczyciela może być dłuższy, ale nie powinien przekroczyć 48 godzin.

15. Podstawowymi materiałami do pracy zdalnej są dotychczasowe podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, płyty, materiały dostępne na platformach edukacyjnych.
16. Inne źródła/materiały z których mogą korzystać nauczyciele, uczniowie i rodzice to w szczególności:
a) Zintegrowana Platforma Edukacyjna https://epodreczniki.pl/,
b) strony CKE https://cke.gov.pl/ i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych np. https://www.oke.waw.pl/,
c) materiały prezentowane w programach i na stronach internetowych telewizji publicznej i radiofonii,
d) Portal wiedzy dla nauczycieli
e) Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”
f) Portal lektury.gov.pl
g) Strona Centrum Nauki Kopernik
h) Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN Przystanek historia
i) Strona Krajowego Biura Programu eTwinning
j) Serwis Ninateka
k) Serwis Muzykoteka Szkolna
l) Biblioteka Cyfrowa Polona
ł) Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
m) Serwis Telewizji Polskiej
n) Serwis Polskie Radio Dzieciom
o) YouTube,
p)https://gwo.pl/,https://matlandia.gwo.pl/, https://powtorkomat.apps.gwo.pl/
r) https://www.matzoo.pl/
s) teksty lektur,
ś) karty pracy – do wypełniania online lub wydruku,
t) aplikacje (w zależności od specyfiki przedmiotu),
u) gry edukacyjne online,
w) inne.

Skip to content